Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Oddziału Wrocław.

Dnia 10 marca 2018 o godz. 10.00 w Hotelu HP Park Plaza we Wrocławiu ul. Drobnera 11-13 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze członków Oddziału Wrocław. 

Informujemy także o możliwości zapoznania się w sekretariacie Oddziału z Protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności: – Zarządu Oddziału, – Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
 8. Sprawozdanie finansowe.
 9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 14. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 15. Wybór na okres kadencji: – członków Zarządu Oddziału, – członków Komisji Rewizyjnej, – członków Sądu Koleżeńskiego. 
 16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2018. Składka wynosi 70,00 zł. Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie  Oddziału lub na konto :

34 1020 5242 0000 2602 0019 8408 z dopiskiem: składka 2018

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

70 lat działalności Oddziału ZKwP we Wrocławiu 1948 – 2018

W rok 2018 obchodzimy Siedemdziesięciolecie Działalności

Oddziału ZKwP we Wrocławiu.

Program obchodów rozpoczynamy od wręczenia na tegorocznym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym, Odznak dla Zasłużonego Działacza Oddziału ZKwP we Wrocławiu oraz Odznak Zasłużonego dla Hodowli Oddziału ZKwP we Wrocławiu.
W dniu 21 kwietnia 2018 zorganizowany będzie Marszobieg z okazji
70 – lecia Oddziału ZKwP we Wrocławiu.
Więcej szczegółów oraz koleje informacje o pozostałych imprezach związanych z obchodami 70-lecia już wkrótce.